Vạn Tiên Trận

Phó bản - Vạn Tiên Trận

Giới thiệu

Phong Thần

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 36.
  • Nhân vât đạt cấp 30 thì mỗi 10 cấp sẽ mở tiếp các phó bản sau.
  • Có 2 cấp phó bản: Ác Mộng và Luyện Ngục.
    • Ác Mộng: Chỉ được 1 người vượt ải.
    • Luyện Ngục: Tối đa 4 người vượt ải.
Phần thưởng
  • Vượt phó bản thành công sẽ nhận được trang bị tím và nguyên liệu chế tạo trang bị vàng.
  • Cấp độ phần thưởng tương tự với cấp độ phó bản.
  • Có thể dùng Vàng mua thêm số lượt tham gia phó bản Luyện Ngục.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015