Kho Nguyên Khí

Phó bản - Kho Nguyên Khí

Giới thiệu
  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 24.
  • Nhân vât đạt cấp 30 thì mỗi 10 cấp sẽ mở tiếp các cửa sau.
  • Tham gia tối đa 1 lần/phó bản/ngày.
  • Hệ thống sẽ reset (tạo mới) số lần vào phó bản vào lúc 00h00 mỗi ngày.
  • Nhân vật tử vong trong phó bản có thể hồi sinh và tiếp tục khiêu chiến.
  • Trong giao diện sẽ hiển thị số ải nhân sĩ có thể chinh phạt. VIP 3 có thể chọn chinh phạt tự động.
Phần thưởng
  • Có 2 loại phần thưởng: Thưởng lần đầu và thưởng vượt phó bản hàng ngày.
  • Vật phẩm thưởng: Điểm kinh nghiệm, điểm Nguyên Khí, Đồng, Linh Vũ Đơn, Linh Vũ Dung Nham...

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015