Cấm Địa Triệt Giáo

Giới thiệu

Phong Thần

  • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 85.
  • Hệ thống ngẫu nhiên mở Thú Huyệt, có thể sử dụng Vàng để vào Thú Huyệt khác.
  • Mỗi ngày có thể tham gia vượt phó bản 5 lần.
  • Hệ thống sẽ reset (tạo mới) số lần tham gia phó bản vào lúc 00h00 mỗi ngày.
  • Nhân vật đạt cấp VIP thích hợp có thể dùng Vàng để mua thêm lượt vào phó bản.

Phong Thần

Phần thưởng

  • Vật phẩm thưởng: Tế Liệu, Hồn Liệu.
  • Tiêu diệt hết Thú Non trước 2 phút đếm ngược sẽ nhận được nhiều vật phẩm quý.

Phong Thần

  • Tùy loại Thú Huyệt sẽ rơi ra Tế Liệu tương ứng. Tế Liệu được dùng để Huyết Chú trang bị.
  • Ngoài ra, có thể dùng Vàng để đào Kho Báu nhận thêm Hồn Liệu.

Phong Thần

Top
Phong Thần © 2015